SUOMALAISET TULISIJAT - FINNISH FIREPLACES RY

Yhdistyksen säännöt 22.2.2006

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SUOMALAISET TULISIJAT-FINNISH FIREPLACES RY ja kotikunta on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa toimivien tulisijavalmistajien ja toimialaan kuuluvien yhdistysten ja henkilöiden yhdistäminen valvomaan alan etuja.
Yhdistyksen toiminnalla ei tavoitella siihen osallistuville välitöntä taloudellista etua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa

- julkaisu-, tiedoitus- ja neuvontatoimintaa
- kotimaisiin ja kansainvälisiin normeihin vaikuttamista sekä normistojen vaatimusten informointia jäsenille
- yhteistyön kehittämistä valmistajien ja viranomaisten välillä
- tulisijalaitteiden yleiseen kehittämiseen liittyvän tutkimustoiminnan järjestämistä.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä tulisija-alalla toimivia oikeuskelpoisia yhteisöjä, rekisteröityjä yhdistyksiä sekä henkilöjäseninä alan asiantuntijoita.
Jäseniksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallitukseen kolme varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi jäsentä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista. Puheenjohtajan kanta ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi asettaa avukseen yhdistyksen toimintaa suunnittelemaan jaoksia.
Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahaston hoitajan kanssa.
Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6§ TILIT JA TILINTARKISTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastus asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajen on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan vuosikokouksessa ja toimikausi on vuosikokosten välinen aika.

7§ YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeudellisista jäsenistä hallitukselle ilmoittamaansa asiaa varten sitä kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksissa päätöksenteko tapahtuu yhdistyslain 27§.ssä määritellyllä tavalla ja vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan.
2. Valitan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolllisille.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruus.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.
9. Valitaan hallituksen jäsenet.
10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. Päätetään kokous.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa asian kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan liittää kokouskutsuun.

10§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen edistämiseen yhdistyskokouksen määräämällä tavalla.

Säännöt PDF-muodossa